Formularz zgłoszeniowy

Aplikuj online.
  Warunki oferty:

  Zgoda na komunikację:

  Wykorzystanie wizerunku:

   

   

  Warunki uczestnictwa na obozie

  1. Organizatorzy zobowiązują się do opieki nad dziećmi w wieku 2,5-13 lat w godzinach wyznaczonych zajęć sportowo- rekreacyjnych. Poza godzinami tych zajęć, podczas posiłków oraz w czasie ciszy nocnej pełną odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie.
  2. Uczestnik niepełnoletni za pośrednictwem rodziców lub opiekunów, a uczestnik pełnoletni osobiście ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone z własnej winy szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu.
  3. Organizator odpowiada za realizację ilości i jakości świadczeń w trakcie trwania imprezy z wyjątkiem przyczyn od niego niezależnych np. warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, siła wyższa itp.
  4. Organizator nie dokonuje zwrotów wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika np. spóźnienie na miejsce zbiórki, rezygnacja z części lub całości imprezy, choroba i inne.
  5. Organizator zaleca uczestnikom korzystanie z depozytu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez Uczestników podczas pobytu i w środkach transportu.
  6. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na obozie jest przesłanie wypełnionego, podpisanego i kompletnego formularza oraz wpłacenia zadatku 50 % pełnej kwoty
  7. Potwierdzeniem uczestnictwa w obozie jest przesłanie wypełnionego, podpisanego i kompletnego formularza oraz wpłacenia pełnej kwoty ustalonej przez organizatora, najpóźniej 30 dni przez rozpoczęciem turnusu.

   

  Dane do przelewu za Active Family Camp:

  Numer rachunku bankowego:
  PLN: 27 1160 2202 0000 0003 3698 4720
  EURO: 61 1160 2202 0000 0003 4048 0085
  Odbiorca: Katarzyna Paprocka
  Tytuł: NAZWISKO RODZINY

  1. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność wzięcia udziału w imprezie następuje z przyczyn leżących po stronie organizatora np. zmiana istotnych warunków umowy (cena, termin, miejsce zakwaterowania, środek transportu) lub odwołanie imprezy przez organizatora.
  2. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, organizator nie zwraca kosztów. Reklamacje dotyczące ilości i jakości świadczeń lub realizacji programu przyjmowane są na piśmie w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy pod adresem biuro@activelife.mx