Formularz zgłoszeniowy

Aplikuj online.

Warunki uczestnictwa na obozie:

 1. Organizatorzy zobowiązują się do 24h/dobę opieki nad dziećmi.
 2. Uczestnik niepełnoletni za pośrednictwem rodziców lub opiekunów prawnych ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone z własnej winy szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu.
 3. Organizator odpowiada za realizację ilości i jakości świadczeń w trakcie trwania imprezy z wyjątkiem przyczyn od niego niezależnych np. warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, siła wyższa itp.
 4. Organizator nie dokonuje zwrotów wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika np. spóźnienie na miejsce zbiórki, rezygnacja z części lub całości imprezy, choroba i inne.
 5. Organizatorzalecauczestnikomkorzystaniezdepozytu.Organizatornieponosiodpowiedzialnościza pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez Uczestników podczas pobytu i w środkach transportu.
 6. Potwierdzeniem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego, podpisanego i kompletnego formularza oraz wpłacenia pełnej kwoty ustalonej przez organizatora, nie później niż tydzień od podpisania umowy.

Dane do przelewu za Active Family Camp:

Numer rachunku bankowego:
PLN: 62 1160 2202 0000 0004 8936 4882
Odbiorca: Katarzyna Paprocka
Tytuł: IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA

 1. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność wzięcia udziału w imprezie następuje z przyczyn leżących po stronie organizatora np. zmiana istotnych warunków umowy (cena, termin, miejsce lub standard zakwaterowania, środek transportu) lub odwołanie imprezy przez organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, organizator oprócz zaliczki potrąca również opłatę manipulacyjną:
 • 30 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu 25 %
 • 21 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu 50 %
 • 14 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu 75 %
 • 7 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu 100 %

Za datę rezygnacji z imprezy przyjmuje się datę dostarczenia pisemnego oświadczenia na adres: biuro@activelife.mx